Dán PPF nội thất xe Toyota Cross. Phim PPF ARI USA cắt CNC theo khuôn nội thất, thi công nhanh chóng